Liitto auttaa

Millaisia työsuojeluun liittyviä ongelmia jäsenet kohtaavat

MMA:n jäsenet kyselevät lakipalvelusta neuvoa ongelmiin, jotka liittyvät etenkin työn järjestelyjen aiheuttamiin kuormitustekijöihin ja työn sosiaaliseen toimivuuteen. Ongelmia ovat: 

  • työaikaan kuulumaton runsas työhön liittyvä matkustaminen
  • epäselvät tehtävänkuvat, tavoitteet tai vastuut
  • häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu
  • tasapuolisen kohtelun vastainen tai syrjivä kohtelu
  • esimiehen tai työtovereiden puutteellinen tuki

Miten lakimiehet voivat auttaa

MMA:n lakimiehet lähestyvät jäsenen työnantajaa kirjeitse havaitun epäkohdan selostuksella. Mukana ovat työturvallisuuslain säännökset. Kirjeessä lakimies pyytää työnantajaa puuttumaan epäkohtaan ja korjaamaan tilanteen.

Lakimiehen kirje yleensä johtaa neuvotteluihin asianosaisten välillä ja ns. kolmikantaneuvotteluihin epäkohdan korjaamiseksi, tarvittaessa työsuhteen päättämissopimuksiin tai työsuhteen irtisanomiseen ja korvausvaatimuksiin.

Jos olet joutunut epäasiallisen kohtelun kohteeksi tai työnantaja on lisännyt kuormitustasi kohtuuttomasti, ota yhteyttä MMA:n lakipalveluun. Yhteystiedot löydät täältä.

Tyypillisiä tilanteita, joissa lakimiehen apua on tarvittu

  • Liian suuret myyntialueet ja pitkät työpäivät

Usein MMA:n lakimies toteaa, että jäsenen työpäivät venyvät selvästi liian pitkäksi. Lakimies ottaa yhteyden jäsenen työnantajaan ensisijaisesti pyrkien mm. vaikuttamaan päivittäisiin käyntimääriin alueen suuruus ja ajettavat välimatkat huomioon ottaen.

Joissain tapauksissa tilannetta korjataan jo ensimmäisen yhteydenoton perusteella. Joissain tapauksissa työnantaja ei suostu muuttamaan työn järjestelyjä, vaan neuvotteluiden jälkeen päätyy esim. pienentämään myyntiedustajan aluetta. Tämä vaihtoehto ei välttämättä aina ole jäsenen mieleen, koska muutoksella voi olla vaikutusta mm. provisioihin. Samalla kuitenkin työkuormitus vähenee.

  • Puutteellinen tuki, epäselvä tehtävänkuva, ei-tasapuolinen kohtelu

Esimerkiksi työntekijälle annetusta varoituksesta saattaa ilmetä työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vastainen kohtelu, esimiehen tai työtovereiden puutteellinen tuki tai epäselvät tehtävänkuvat.

Lakimies laatii varoitukseen kirjallisen vastineen huomauttaen myös mahdollisesta epäasiallisesta kohtelusta, tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta tai muista havaituista epäkohdista. Tarvittaessa asiassa laaditaan vielä työnantajalle muistutus puuttua havaittuihin epäkohtiin.

  • Liian suuri työkuorma 

Ilta- ja viikonlopputöiden määrä on useissa työpaikoissa lisääntynyt ja sitä kautta työuupumus lisääntynyt. Työntekijöiden kokema työpaine ja ylikuormitus ovat varsin usein työnantajan tiedossa, mutta työnantaja ei tee mitään.

MMA:n lakimies lähestyy jäsenen yhteydenoton perusteella tällaisissakin tapauksissa työnantajaa kirjeellä muistuttaen työsuojelullisista velvoitteista ja pyytää työnantajaa ryhtymään toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Usein pelkkä lakimiehen lähestyminen muuttaa asiantilaa. Esimerkiksi yhteydenoton ansiosta myyntiedustajille on järjestetty riittävä määrä toimistopäiviä kuukausittain, jolloin he pystyvät hoitamaan toimistotyöt toimistopäivänä. Edustajat ovat saaneet myös lisää vapaapäiviä ja tulleet muutoinkin esimiesten taholta paremmin kuulluiksi kuin ennen.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa toimimaan

25 §: Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen

Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.

28 §: Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

Lisää aihepiiristä muualla

Työsuojeluhallinnon ja Työterveyslaitoksen verkkosivuilta löytyy aihepiiriä käsitteleviä juttuja:

http://www.tyosuojelu.fi/fi/toimintaohjeita

http://www.tyosuojelu.fi/fi/psykososiaalinenkuormitus

http://www.tyosuojelu.fi/fi/hairinta

http://www.ttl.fi/fi/tyoyhteiso_ja_esimiestyo/tyopaikkakiusaaminen/kiusaamjisen_seuraukset/sivut/default.aspx

Helsingin hovioikeuden ratkaisu tapauksessa, jossa työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistö täyttyi: http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2012/helho20120850

Korkeimman oikeuden linjaukseen samasta tapauksesta voi perehtyä Finlexissä: http://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140044