Yhteistoiminta työpaikoilla

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä koskee kaikkia yrityksiä, joissa säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijää.

YT-neuvottelut

Ennen työvoiman vähentämistä työnantajan on käytävä yhteistoimintaneuvottelut. Työvoiman vähentämisellä tarkoitetaan irtisanomisia, lomauttamisia sekä osa-aikaistamisia.

Työvoiman vähentämistä koskevissa neuvotteluissa osapuolina ovat työnantaja ja henkilöstön edustajina yleensä henkilöstöryhmän tai henkilöstöryhmien edustajat. Neuvottelut voidaan käydä myös niin sanotussa yhteisessä kokouksessa. Yksittäisen työntekijän tai yksittäisten työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista voidaan käsitellä työntekijän tai työntekijöiden ja työnantajan välillä. Jokaisella työntekijällä on tällöin aina oikeus vaatia, että häntä koskevasta asiasta on neuvoteltava myös hänen edustajansa ja työnantajan kesken.

Neuvottelujen sisältö

Käytännössä yhteistoimintaneuvottelu alkaa työnantajan tekemällä neuvotteluesityksellä. Työnantajan tulee antaa kirjallinen neuvotteluesitys neuvottelujen ja työllistämistoimien käynnistämiseksi viimeistään viisi kalenteripäivää ennen neuvottelujen aloittamista. Tänä aikana henkilöstön edustajilla/neuvottelun osapuolella on mahdollisuus valmistautua neuvotteluihin. Tätä aikaa ei lasketa mukaan varsinaisiin neuvotteluaikoihin.

Työvoiman vähentämistä koskevat asiat on käsiteltävä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi. Neuvotteluissa on toteuduttava aito vuoropuhelu. Henkilöstöllä on oltava aito mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin yt- laissa säädetyissä asioissa. Tämä edellyttää sitä, että henkilöstölle annetaan riittävät tiedot ja mahdollisuus esittää mielipiteensä, tietonsa ja kokemuksensa. Vuorovaikutuksen toteutuminen edellyttää luonnollisesti myös sitä, että neuvotteluja käydään oikea-aikaisesti niin, että henkilöstön edustajat voivat vielä vaikuttaa päätökseen.

Neuvoteltaviin asioihin kuuluvat toimien perusteet, vaikutukset, toimintasuunnitelma tai toimintaperiaatteet ja vaihtoehdot työvoiman vähentämiselle sekä vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi.

Perusteiden ja vaikutusten käsittelyn jälkeen pitäisi olla selvillä tiedot siitä:

 • miten paljon työn arvioidaan vähenevän ja miksi
 • millä ajanjaksolla väheneminen tapahtuu
 • miten tuotantoa mahdollisesti muutetaan
 • mitä mahdollisia päällekkäisyyksiä työtehtävissä on
 • mihin töitä siirretään jos siirretään
 • onko toiminta voitollista/tappiollista
 • riittävän selkeät ja täsmälliset tiedot taloudellisista perusteista
 • töiden uudelleenjärjestelyiden perusteista
 • kustannussäästöjen perusteista
 • mihin lukuihin ja laskelmiin säästötarve perustuu
 • missä määrin on perusteltua tai välttämätöntä vähentää työntekijöitä

Kun vähentämisen perusteet ja vaikutukset on selvitetty, on neuvoteltava vaihtoehdoista rajoittaa vähennettävän työvoiman määrää ja myös siitä, miten lieventää vähentämisestä työntekijöille aiheutuvia seurauksia. Yhteistoimintamenettelyssä on pyrittävä minimoimaan työvoiman vähentämisestä henkilöstölle aiheutuvat haitat ja selvitettävä, miten irtisanomisilta voitaisiin välttyä.

Neuvotteluissa käsiteltäviä asioita ovat erityisesti koulutus- ja uudelleensijoittamismahdollisuudet sekä työ- ja työaikajärjestelyt. Muita neuvoteltavia ja käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi vapaaehtoisesti osa-aikatyöhön, opintovapaalle ja vastaaviin järjestelyihin haluavien määrä. Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluissa pitää käsitellä mahdollisuudet vähentää irtisanomisista, lomautuksista ja osa-aikaistamisista aiheutuvia sosiaalisia ja taloudellisia haittoja, jos työvoiman vähentämisestä ei voida luopua.

Vähimmäiskestoajat

Vähimmäisneuvotteluaika on joko 14 päivää tai kuusi viikkoa. Sovellettava neuvotteluaika riippuu irtisanottavien, lomautettavien tai osa-aikaistettavien työntekijöiden määrästä sekä lomautuksen kestosta.

Neuvottelut 14 päivän aikana:
Työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvottelut on käyty 14 päivän aikana niiden alkamisesta seuraavassa tapauksessa:
- työnantajan harkitsemat irtisanomiset, lomautukset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään tai kyseessä ovat enintään 90 päivää kestävät lomautukset, jotka koskevat vähintään kymmentä työntekijää.

Neuvottelut kuuden viikon aikana:
Työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty kuusi viikkoa niiden alkamisesta seuraavassa tapauksessa:
- työnantaja harkitsee irtisanomisia, osa-aikaistamisia ja 90 päivää pidempiä lomautuksia, jotka koskevat vähintään kymmentä työntekijää.

Neuvotteluihin varattu aika tarkoittaa kalenteripäiviä. Aika lasketaan ensimmäisestä neuvottelupäivästä tämä päivä mukaan lukien.

Neuvotteluajan päätyttyä työnantajan on kohtuullisen ajan kuluessa annettava yleinen selvitys neuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä. Laissa tai sen perusteluissa ei ole määritelty kohtuullisen ajan pituutta. Käytännössä kohtuullinen aika voi olla laajoissa työvoiman vähentämistilanteissa korkeintaan muutaman viikon pituinen.

Neuvottelupöytäkirja

Laissa ei ole asetettu työnantajalle automaattista velvollisuutta pitää neuvotteluista pöytäkirjaa. Työnantajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, jos joku neuvotteluihin osallistunut sitä pyytää. Laissa ei ole määritelty tarkkaa pyyntöajankohtaa. Koska neuvotteluissa pidettävällä pöytäkirjalla on keskeinen merkitys myöhemmin neuvottelujen sisältöä ja neuvotteluvelvoitteen täyttymistä arvioitaessa, on henkilöstön edustajan/neuvotteluiden osapuolen pyydettävä pöytäkirjaa pidettäväksi. Tarkoituksenmukaisin ajankohta pyynnön esittämiselle on neuvotteluiden alku. Pöytäkirjojen tarkistamisesta ja osapuolille toimittamisesta voidaan ja kannattaa sopia ennakolta. Käytännössä kannattaa sopia niin, että edellisen neuvottelukerran pöytäkirja toimitetaan osapuolille, vähintään päivä ennen uutta neuvottelukertaa.

Pöytäkirjoista on käytävä ilmi ainakin:

 • milloin yhteistoimintaneuvotteluja on käyty
 • ketkä ovat osallistuneet niihin
 • neuvottelujen tulokset
 • eri mieltä olleiden osapuolten kannanotot (= eriävät mielipiteet)

Pöytäkirjaan voi sanella sanasta sanaan omia kannanottoja tai liittää valmiiksi kirjoitettuja selvityspyyntöjä eri asioista. Samoin siihen voi jättää varauksen siitä, että selvityspyyntöjä tai kommentteja toimitetaan myöhemmin liitteeksi. Näin toimittaessa ei voida myöhemmin väittää, ettei asia olisi ollut neuvotteluissa esillä. Kirjaamatta jäävillä tai esim. neuvottelujen ulkopuolisilla keskusteluilla ei ole juurikaan näyttöarvoa myöhemmin neuvottelujen sisältöä tutkittaessa. Myös pöytäkirjojen liitteet tulee kuitata. Allekirjoitus vahvistaa sen, että neuvottelujen kulku, asioiden käsittelyt ja osapuolten näkemykset on kirjattu pöytäkirjaan merkityn mukaisesti.

Mikäli neuvotteluissa ei ole syntynyt yhteisymmärrystä tai sopimusta käsiteltävästä asiasta, tulee mm kirjausten ”todettiin”, ”sovittiin” yms. tilalle muotoilla ”työnantajan edustaja totesi” jne. Mikäli pöytäkirjan sisältöä ei saada muutettua vastamaan asioiden todellista kulkua tai ne muutoin ovat esim. epäselviä, voi niiden allekirjoittamisesta kieltäytyä kokonaan.

Mikäli käytyjen yt-neuvotteluiden lainmukaisuudesta tai työsuhteiden päättämisistä, lomautuksista tai osa-aikaistuksista syntyy erimielisyyttä, kannattaa viimeistään silloin ottaa yhteys Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy:n lakimieheen, joka selvittää mahdollisuudet työsuhteen päättämisen tai lomautuksen riitautukseen. Pyrkimyksenä on luonnollisesti neuvotella korvauksista työnantajan kanssa ja päästä asiassa molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

Lisätietoja YT-neuvotteluista ja YTN:n tuesta löydät YTN:n verkkosivuilta. Tarkempi opas ja lakiteksti kokonaisuudessaan löytyy Työelämän oppaista. Ne löytyvät Jäsensivujen puolelta.

 

Työtaistelu

MMA ei liittona mene lakkoon, mutta mahdollinen työtaistelu voi vaikuttaa MMA:n jäsentenkin asemaan työpaikoilla.

Aina neuvottelut eivät etene päätepisteeseensä ilman työtaistelutoimia tai niillä uhkaamista. Vaikka MMA ei linjansa mukaisesti solmi työehtosopimuksia jäsentensä puolesta, voivat MMA:n jäsenetkin joissakin tapauksissa joutua työtaistelutoimien piiriin tai työtaistelutoimet voivat vaikeuttaa heidän työn suorittamistaan.

Esimerkiksi työnantajan julistama työsulku voi koskea kaikkia yrityksen työntekijöitä. Samoin toisen ammattiliiton työtaistelutoimenpide voi käytännössä estää työnteon, vaikkei MMA:n jäsen lakossa olisikaan. Työtaistelu voi siis vaikuttaa suoraan tai välillisesti myös MMA:n jäsenten arkeen


Älä tee lakonalaista työtä – toimi sovinnollisesti

Pääsääntönä on, että mahdollisen lakkotilanteen syntyessä lakkoon osallistumattoman MMA:n jäsenen tulee pidättäytyä ns. lakonalaisesta työstä ja keskittyä vain omien työtehtäviensä hoitamiseen. Tämä on useimmiten myös työnantajan kannalta paras ratkaisu; pelkkä myynnin hoitaminen lakon aikana ei myöskään yleensä vaaranna lakkoon menevän ammattiliiton tavoitteita. Esimerkiksi valmistushan ei kuitenkaan yleensä toimi ja yritys saa tehdyistä kaupoista rahansa vasta sitten, kun asiakas saa tavaransa – eli lakon päättymisen jälkeen.

Kannattaa toimia sovinnollisesti sekä lakkoon menevien työtovereiden että työnantajan suhteen ja pyrkiä etsimään sellaisia toimivia käytännön ratkaisuja, jotka haittaavat mahdollisimman vähän eri osapuolten toimintaa. Kieltäydy siis muiden lakkoon menneiden työntekijöiden töiden tekemisestä vaikka työnantaja sitä pyytäisikin. Kerro sen sijaan pyrkiväsi hoitamaan oma tehtäväsi lakon aikanakin mahdollisimman hyvin. Useimmille työnantajille tämä riittääkin.

Älä provosoidu

Älä myöskään provosoidu vaikka provosoitaisiin. Äläkä usko kaikkea mitä kerrotaan huhupuheena tai varmana tietona.

Jos omalla työpaikallasi tai toimialallasi syntyy työehtosopimusneuvottelujen edetessä työtaistelu-uhka, tutustu ensin näiltä sivuilta löytyviin ohjeisiin. Jos et saa tarpeeksi osviittaa tilanteessa toimimiseen, ovat myös MMA:n ja Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy:n neuvontapalvelut käytettävissäsi.

Työehtosopimuksien neuvottelukierrokseen ja mahdollisiin työtaistelutilanteisiin liittyviä asioita käsitellään tällä sivustolla ja tarpeen mukaan myös myynti&markkinointi-lehden numeroissa. MMA on työehtosopimustoiminnassa Ylemmät toimihenkilöt YTN:n jäsenjärjestö. YTN tiedottaa meneillään olevista työtaisteluista kotisivuillaan www.ytn.fi.

MMA:n vaikutusmahdollisuudet yksittäisen jäsenen asemaan työpaikan työtaistelutilanteessa ovat usein vähäiset. Ruohonjuuritasolla ratkaistaan usein enemmän kuin liitossa tehtävillä päätöksillä.