Edustussopimuksen purku

Seuraavassa käsitellään, millä edellytyksillä kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetussa laissa (417/92, jäljempänä KEL) säädetty edustussopimus voidaan päättää ilman irtisanomisajan noudattamista.

Sopimuksen purkaminen

KEL 25 §: Siitä riippumatta, mitä edustussopimuksen voimassaolo- ja irtisanomisajasta on voimassa, sopijapuoli voi heti purkaa sopimuksen, jos tärkeä syy sitä vaatii. Tällaisena syynä pidetään sellaista toisen sopijapuolen laiminlyöntiä tai muuta käyttäytymistä, jonka johdosta sopijapuolelta ei voida kohtuuden mukaan vaatia sopimussuhteen jatkamista.

Sopijapuoli voi, jos asianhaarat eivät anna aihetta muuhun arviointiin, purkaa edustussopimuksen erityisesti seuraavissa tapauksissa:

  1. kun toinen sopijapuoli on edustussopimusta tehtäessä olennaisessa kohdin johtanut toista harhaan;
  2. kun toinen sopijapuoli ei suostu sopimuskumppaninsa esittämään 3 §:ssä säädetyn kirjallisen muodon noudattamista koskevaan vaatimukseen;
  3. kun toinen sopijapuoli on syyllistynyt menettelyyn, jolla hän on vakavasti loukannut sopimuskumppaninsa etua tai joka muuten aiheuttaa sen, että tämän luottamus toiseen sopijapuoleen on perustellusti järkkynyt; tai
  4. kun toinen sopijapuoli on olennaiselta osalta jättänyt täyttämättä edustussopimuksesta johtuvat velvollisuutensa.

Sopijapuolelle tämän pykälän mukaan kuuluva oikeus purkaa edustussopimus raukeaa, jollei hän ole käyttänyt sitä ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon purkamisperusteesta tai, milloin peruste on jatkuva, sen lakkaamisesta.

Sopimuksen päättäminen ennenaikaisesti

KEL 26 §: Sopijapuoli voi saattaa sopimuksen lakkaamaan ennenaikaisesti, mutta hän on velvollinen korvaamaan toiselle tästä aiheutuvan vahingon.

Sopimuksen päättämismenettely

Sopimuksen purkaminen tai päättäminen ennenaikaisesti on tehtävä selvästi ja todisteellisesti. Toisen sopijapuolen tulee voida saada ilmoituksesta selville sopimussuhteen päättymispäivä ja päättämisperuste.

Sopimuksen purkamisen oikeus raukeaa, jos purkamista ei ole suoritettu ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun peruste on tullut sopijapuolen tietoon.

Päättämisen vaikutukset 

Jos sopimus puretaan tai päätetään enneaikaisesti KEL 26 §:n perusteella, sopimus päättyy heti, jos toimenpiteen suorittaja niin ilmoittaa.

Jos sopimuksen purkamiselle ei ole laissa säädettyä tärkeätä syytä, sopimuksen purkanut on rikkonut sopimusta. Toinen sopijapuoli voi tällöin vaatia korvausta vahingosta, jonka sopimussuhteen ennenaikainen lakkaaminen aiheuttaa.

Edustussopimuksen laillisesti purkanut sopijapuoli saattaa myös olla oikeutettu korvaukseen siitä vahingosta, joka hänelle on aiheutunut siitä, että hän on joutunut purkamaan sopimuksen tärkeästä syystä toisen sopijapuolen menettelyn takia.

Päätettäessä sopimusta KEL 26 §:n nojalla sopimuksen päättäneen tulee varautua samalla maksamaan toiselle edellä mainittua vahingonkorvausta.

Vahingonkorvauksen määräytyminen

Edustussopimuksen päättämisestä kauppaedustajalle voi aiheutua vahinkoa provision menetyksenä sopimuksen jäljellä olevalta kestoajalta taikka toistaiseksi voimassa olevaksi sovitun edustussopimuksen irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta. Päämiehelle saattaa aiheutua vahinkoa vastaavalta ajalta menetetystä myynnistä.

Jos toistaiseksi voimassa oleva edustussopimus päätetään ensimmäisen sopimusvuoden aikana, irtisanomisaika on yksi kuukausi. Tämän jälkeen irtisanomisaika pitenee yhdellä kuukaudella jokaiselta alkavalta sopimusvuodelta. Pisin irtisanomisaika on kuitenkin kuusi kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden lopusta, jonka aikana päättäminen toimitetaan sopijapuolelle.

Vahingon määrä voidaan laskea arvioidun menetyksen mukaan. Kauppaedustajan menetystä laskettaessa voidaan muun selvityksen puuttuessa perusteena pitää keskimääräistä provisiotuottoa aikaisemmilta kuukausilta esim. kuudelta kuukaudelta tai vastaavalta ajalta edellisenä vuonna.

Edustajalle tulevan vahingonkorvauksen määrästä saatetaan vähentää määrä, joka edustajalta on säästynyt sen johdosta, että hänellä ei ole ollut toimimisvelvollisuutta irtisanomisaikana. Samoin saatetaan vähentää määrä, jonka edustaja on saanut provisiotuottona irtisanomisajan kuluessa hankitusta uudesta edustuksesta.

Kauppaedustajalle tulevan vahingonkorvauksen selvittäminen

Jos sopimuksen päättymispäivämäärä tai päättämisperuste ei ole selvää, kauppaedustajan on syytä pyytää päämieheltä siitä kirjallinen selvitys.

Edustussopimusta purettaessa edustajan on myös syytä reklamoida purkamisesta ilman aiheetonta viivytystä, jos hän aikoo esittää päämiehelle vahingonkorvausvaatimuksen.

Asian selvittämiseksi on hyvä, että edustaja mahdollisuuksiensa mukaan toimittaa:

  1. purkamisilmoituksen tai selvityksen päämiehen kertomista purkamisperusteista
  2. edustajan perustellun kannanoton purkamisperusteeseen ja siihen, milloin hän katsoo päämiehen saaneen tiedon purkamisen perusteina olevista seikoista
  3. selvityksen provisiomääristä siltä vertausajalta, jota käyttäen menetetyn provision määrää arvioidaan
  4. laskelman säästyneistä kustannuksista vahingon karttumisajalta
  5. laskelman siitä tuotosta, joka edustajalle on tullut uudesta edustuksesta siltä ajalta, jolta vahingonkorvausta vaaditaan
  6. kaikki mahdolliset kirjalliset todisteet kuten edustussopimuksen ja purkamisperusteeseen liittyvät muut mahdolliset todisteet

Edustajan on samalla hyvä tarkistaa oikeutensa jälkiprovisioon ja hyvitykseen.