Jälkiprovisio

Kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetussa laissa (jäljempänä KEL) säädetään kauppaedustajan ja myyntimiehen oikeudesta provisioon sellaisesta myyntisopimuksesta, joka on tehty edustus- tai työsopimuksen lakkaamisen jälkeen.

KEL 11 § 1 mom: Kauppaedustajalla on oikeus saada provisio edustussopimuksen lakkaamisen jälkeen syntyneestä sopimuksesta, jos

1) sopimus on syntynyt 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja kolmannen henkilön tarjous on saapunut päämiehelle tai kauppaedustajalle ennen edustussopimuksen lakkaamista, tai

2) jos sopimuksen aikaansaannin voidaan katsoa pääasiallisesti johtuneen kauppaedustajan edustussopimuksen voimassaoloaikana tapahtuneesta myötävaikutuksesta ja sopimus on syntynyt kohtuullisessa ajassa edustussopimuksen lakkaamisen jälkeen.

Vanhastaan jälkiprovisioksi on määritelty kauppaedustajalle tai myyntimiehelle 2) kohdan mukaan määräytyvä provisio.

KEL 11 § 2 mom: Aikaisemman kauppaedustajan jälkeen aloittavalla uudella kauppaedustajalla ei ole 10 §:n nojalla oikeutta provisioon silloin, kun provisio kuuluu tämän pykälän 1 momentin mukaan aikaisemmalle kaup-paedustajalle, ellei provisiota ole olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista jakaa kauppaedustajien kesken.

KEL 42 § 1 mom: Jos myyntimiehen palkkio maksetaan kokonaan tai osaksi provisiona, sovelletaan vastaavasti, mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään.

KEL 42 § 2 mom: Myyntimies ei ennen edustussopimuksen lakkaamista voi sitovin vaikutuksin luopua hänelle 11 § 1 momentin mukaan kuuluvasta oikeudesta provisioon sopimuksesta, jota koskeva tarjous on saapunut päämiehelle edustussopimuksen lakkaamisen jälkeen.

Jälkiprovisiosta sopiminen

Jälkiprovisio-oikeudesta voidaan sopia edustus- tai työsopimuksessa. Sopimus voi koskea jälkiprovision määrää tai määräytymisperusteita. Sopimuksella voidaan myös poistaa jälkiprovisio-oikeus kauppaedustajalta. Myyntimies ei voi ennen edustussopimuksen lakkaamista sitovasti luopua hänelle kuuluvasta oikeudesta jälkiprovisioon. Lakia tältä osin tulkittaessa asiakkaan tilauksen on katsottava rinnastuvan asiakkaan tarjoukseen.

Jollei muuta ole sovittu, määräytyy jälkiprovisio-oikeus kauppaedustajalain mukaisesti.

Edustus- tai työsuhteen päätyttyä toisaalta kauppaedustaja tai myyntimies ja toisaalta päämies tai työnantaja voivat sopia jälkiprovision määrän parhaaksi katsomallaan tavalla.

Sopimussuhteen päätyttyä jälkiprovision määrä voidaan sopia esimerkiksi arvioimalla taikka niin, että edustaja tai myyntimies laatii luettelon niistä potentiaalisista myyntisopimuksista, jotka sopimussuhteen päätyttyä saattavat syntyä, ja päämies antaa tämän luettelon perusteella laskelman jälkiprovision määrästä.

Asian selvittäminen lakipalveluissa

Jälkiprovisio-oikeuden selvittämiseksi on hyvä, että edustaja tai myyntimies mahdollisuuksiensa mukaan selvittää:

1. myyntisopimuksen asiakkaan nimen ja kotipaikkakunnan

2. myyntisopimuksen tekopäivän

3. sen, onko asiakkaan tilaus tai tarjous saapunut päämiehelle tai kauppaedustajalle ennen edustussopimuksen lakkaamista, tai

4. sen, voidaanko myyntisopimuksen aikaansaannin katsoa pääasiallisesti johtuneen kauppaedustajan tai myyntimiehen edustus- tai työsopimuksen voimassaoloaikana tapahtuneesta myötävaikutuksesta

5. mitä on edellä mainittu myötävaikutus eli mitä edustaja tai myyntimies on tehnyt myyntisopimuksen aikaansaamiseksi

6. käsityksensä siitä, onko myyntisopimus syntynyt kohtuullisessa ajassa edustus- tai työsopimuksen lakkaamisen jälkeen.