Kauppaedustajan hyvitys

Seuraavassa käsitellään kauppaedustajan oikeutta saada kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetussa laissa (417/92, jäljempänä KEL) säädettyä hyvitystä edussopimuksen päättyessä.

1. Hyvityksen edellytykset

KEL 28 § 1 momentti:

Kun edustussopimus on lakannut, kauppaedustajalla on oikeus saada päämieheltä hyvitys, jos ja siinä laajuudessa kuin:

1) kauppaedustaja on hankkinut päämiehelle uusia asiakkaita tai merkittävästi laajentanut kauppaa aikaisempien asiakkaiden kanssa ja tästä koituu päämiehelle merkittävää etua edustussopimuksen lakkaamisen yhteydessä tai sen jälkeen; ja

2) hyvitystä voidaan pitää kauppaedustajan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakkaiden kanssa tehtävistä sopimuksista menettämät provisiot ja kaikki muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen kohtuullisena.
2. Hyvityksen määrä

KEL 28 § 2 momentti:

Kauppaedustajalla on oikeus saada hyvitystä enintään määrä, joka vastaa kauppaedustajan yhden vuoden palkkioita viiden viimeksi kuluneen vuoden palkkioiden keskimäärän mukaan laskettuna. Milloin edustussopimus on ollut voimassa lyhyemmän ajan kuin viisi vuotta, lasketaan palkkioiden keskimäärä sopimuksen koko voimassaoloaikana maksettujen palkkioiden mukaan.
3. Hyvityksen esteet

KEL 29 § 1 momentti:

Kauppaedustajalla ei ole oikeutta hyvitykseen, jos:

1) päämies on irtisanonut tai purkanut edustussopimuksen kauppaedustajan 25 §:ssä tarkoitetun laiminlyönnin tai käyttäytymisen perusteella;

2) kauppaedustaja on irtisanonut tai purkanut edustussopimuksen; tai

3) kauppaedustaja on siirtänyt päämiehen suostumuksella edustussopimuksesta johtuvat oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle henkilölle.

KEL 29 § 2 momentti:
  
Sen estämättä mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, kauppaedustajalla on irtisanottuaan tai purettuaan edustussopimuksen oikeus hyvitykseen, jos edustussopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen on ollut perusteltua aihetta päämiehestä johtuvan seikan takia tai, jollei kauppaedustajan voida iän, heikentyneen ter-veydentilan tai sairauden takia kohtuudella edellyttää jatkavan toimintaansa.

KEL 29 § 3 momentti:

Kauppaedustaja menettää oikeutensa hyvitykseen, jollei hän vuoden kuluessa edustussopimuksen lakkaamisesta ilmoita päämiehelle vaativansa hyvitystä.
4. Säännösten pakottavuus

KEL 28 § 5 momentissa säädetään, että sopimusehto, jolla ennen edustussopimuksen lakkaamista rajoitetaan pykälässä säädettyä oikeutta hyvitykseen, on mitätön.
5. Hyvityksen oikeudellisesta luonteesta

Hyvitys merkitsee kauppaedustajalle tulevaa korvausta siitä, että hän on menestyksellisellä toiminnallaan aikaansaanut päämiehen yrityksen varallisuuden kasvun ja että hän toisaalta on menettänyt provision edustussopimuksen lakkaamisen jälkeiseltä ajalta. Edustussopimuksen lakatessa edustajan hankkima asiakaskunta yleensä jää päämiehen haltuun ja hän saa nauttia siitä koituvan hyödyn. Kauppaedustaja sen sijaan menettää mahdollisuutensa saada kyseisten asiakkaiden tilauksista provisioita, joihin hän edustussuhteen jatkuessa olisi ollut oikeutettu.

Teoksessa K.A. Telaranta: Kauppaedustaja, myyntimies ja yksinmyyjä, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1993 (jäljempänä Telaranta) s. 104 on kerrottu hyvityksen oikeudellisesta luonteesta seuraavaa:

"... oikeus saada hyvitys siitä, että hän on menestyksellisellä toiminnallaan aikaansaanut päämiehen yrityksen varallisuuden (aktiivan) kasvun".

"Siitä taloudellisesta edusta, joka kauppaedustajan hankkimista asiakkaista sopimussuhteen kestäessä on koitunut, kumpikin osapuoli on saanut osansa: päämies lisätilauksina ja kauppaedustaja niistä suoritettuina provisioina. Edustussopimuksen lakatessa tämä osapuolten välinen tasapainotila järkkyy. Edustajan hankkima asiakaskunta yleensä jää päämiehen haltuun ja hän saa nauttia siitä koituvan hyödyn. Kauppaedustaja sen sijaan menettää mahdollisuutensa saada kyseisten asiakkaiden tilauksista provisioita, joihin hän edustussuhteen jatkuessa olisi ollut oikeutettu".

"Se arvon siirto, joka edellä todetun mukaisesti edustussuhteen lakatessa päämiehen hyväksi tapahtuu, ei tule .... korvatuksi sillä, että päämies on sopimussuhteen kestäessä suorittanut kauppaedustajalle tilauksista sovitut provisiot. Provisio on korvaus siitä, että kauppaedustaja on aikaansaanut yksityisen sopimuksen syntymisen. Se päämiehen yrityksen aktiiva, josta nyt on kysymys, muodostuu kaikista niistä edustajan hankkimista asiakkaista, jotka ajallisesti jatkuvan liikeyhteyden kautta ovat tulleet päämiehen 'kanta-asiakkaiksi'. Tällainen yhteys saattaa syntyä jo ensi tilauksen kautta. Useimmiten se edellyttää jatkuvaa ponnistelua uusien tilausten saamiseksi. Kun tällainen jatkoa lupaava liikeyhteys on saatu luoduksi, kyseessä on tulos, jonka vaikutukset ulottuvat yksityisten sopimusten ulkopuolelle. Se edustaa päämiehelle tiettyä arvoa, ja tätä arvoa ei edustajalle ole korvattu".

”Kyseisessä lainkohdassa tarkoitettu hyvitys ei siis ole vastaisuudessa saatavia provisioita koskeva korvaus, ei myöskään aikaisemmin maksettuihin provisioihin tuleva lisä".
6. Hyvitysoikeuden ja hyvityksen määrän selvittäminen

Hyvityksen määrää koskeva laskelma perustuu arvioon liikesuhteiden jatkumisesta ja siitä kauppaedustajan päämiehelle tulevasta edusta ja kauppaedustajan menettämistä provisioista.
Hyvitysoikeuden selvittämiseksi on tarpeen, että edustaja mahdollisuuksiensa mukaan toimittaa selvitystä:

1. tieto siitä, kumpi osapuoli on päättänyt edustussopimuksen ja, mistä syystä edustussopimus on päätetty

2. luettelo tai muu selvitys kauppaedustajan hankkimista uusista asiakkaista. Luettelossa olisi yksilöitävä asiakkaan nimi sillä tarkkuudella, kun se on edustussopimuksen voimassaoloaikana provision perusteena tehty, sekä mielellään asiakkaan paikkakunta.

3. luettelo edellä mainitulla tavalla yksilöitynä niistä aikaisemmista asiakkaista, joiden kanssa kauppaedustaja on merkittävästi laajentanut kauppaa. Tähän ryhmään on syytä ottaa asiakkaat, joiden kanssa kauppa on laajentunut ainakin 50 %.

4. tieto kauppaedustajan hankkimien asiakkaitten kaupoista maksettujen provisioiden määrästä ilman arvonlisäveroa edustussopimuksen viimeisten 12 kuukauden ajalta. Hyvä esitystapa on, että luettelossa, johon asiakkaat on kirjattu, on myös kyseisen asiakkaan osalta maksettujen provisioitten määrä merkittynä.

5. tieto niiden asiakkaitten kaupoista maksettujen provisioiden määrästä edustussopimuksen viimeisten 12 kuukauden ajalta, joitten kanssa kauppaedustaja on merkittävästi laajentanut kauppaa. Provisiot on syytä selvittää erikseen sekä vain laskettuna laajennetun kaupan osasta että laskettuna asiakkaan koko kaupasta.

6. käsitys siitä, pystyykö päämies hyödyntämään edustussuhteen päättyessä hankittuja asiakkaita edelleen taikka pysyykö kaupan arvo samalla tasolla edustussuhteen päätyttyä kuin ennen sitä

7. arvio kaupankäynnin todennäköisestä kestosta vuosina edellä mainittujen asiakkaiden kanssa (esim. 3 enintään 5 vuotta)

8. lasketaan asiakkaiden pois muuttamista koskeva muuttoaste vuosikohtaisesti tiettynä prosenttiosuutena provisiosta (esim. 20 %)

9. tieto tai käsitys seikoista, joiden perusteella hyvitystä voidaan pitää edellä mainittujen asiakkaiden kanssa teh-tävistä sopimuksista edustajan menettämät provisiot ja kaikki muut seikat huomioon ottaen kohtuullisena. Seikkoja voivat olla:
9.1. syyt, jotka ovat johtaneet edustussuhteen päättämiseen
9.2. jatkaako edustaja toimintaansa muiden päämiesten hyväksi
9.3. kauppaedustajan palkkion suuruus. Merkitsevää on, onko provisioita sopimussuhteen aikana alennettu; onko provisio ollut korkea sellaisten asiakkaiden sopimuksista, joita kauppaedustaja ei ole hankkinut tai joiden kanssa hän ei ole ollut paljoa tekemisissä; erityiskorvaukset asiakasluetteloiden pitämisestä; lisäpalkkiot uusista asiakkaista; del credere-palkkiot; erityiset korvaukset messuista tai lisämaksut kauppaedustajan aliedustajista; kulut aliedustajan menettämisestä.
9.4. päämiehen liikevaihdon vähentyminen
9.5. päämiehelle koituvan edun suuruus
9.6. päämiehen suorittamat eläkevakuutusmaksut, ja
9.7.kilpailunrajoitusehtojen olemassaolo. On selvää, että päämiehen on tällöin suoritettava suurempi hyvitys.

10. tieto kauppaedustajan viimeisen viiden vuoden provisioittensa yhteismäärästä ilman arvonlisäveroa. Jos edustussopimus on ollut voimassa lyhyemmän ajan, määrät tarvitaan koko sopimusajalta. Selvitys voi olla esimerkiksi tilikausittain eriteltynä, jos tilikausi on kalenterivuosi. Kuitenkin erikseen pitäisi aina saada tieto edustussopimuksen päättymispäivämäärää edeltäneiden 12 kuukauden ajalta maksettujen provisioitten yhteismäärästä.