Vinkit ja linkit

voi hyvin matkatyössä

Työhyvinvoinnin opas matkatyötä tekeville ja heidän esimiehilleen

Lataa opas tästä linkistä.

Oppaan taustayhteisöt: Työterveyslaitos, MMA, YTY ja TRAL (2015). Kuva: Leena Vänni.

Ota opas mukaan kehityskeskusteluun!

---

Tarkistuslista stressin torjuntaan

Työperäinen stressi on toiseksi yleisin työperäinen terveysongelma Euroopassa. Suomi on mukana Euroopan laajuisessa Stressi hallinnassa! -kampanjassa. Kampanja levittää tietoa stressin syistä, vaikutuksista ja ennen kaikkea keinoista sen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Kampanjan nettisivut löydät osoitteesta: https://www.healthy-workplaces.eu/fi

Alla olevan tarkistuslistan avulla voi kartoittaa, mitkä asiat omalla työpaikalla kaipaisivat parannusta:

1. Kulttuuri

• onko organisaation viestintä moitteetonta ja avointa?

• onko kannustusta ja keskinäistä kunnioitusta?

• arvostetaanko työntekijöiden ja heidän edustajiensa näkemyksiä?

• onko viestinnässä huomioitu eri tarpeet, esim. etätyöntekijät?

• onko sovittu, miten mahdolliset konfliktit hoidetaan?

• miten työyhteisön hiljaisetkin saavat äänensä kuuluviin?

2. Työn vaatimukset

• onko työtä liikaa vai liian vähän?

• onko henkilökunnalla tehtävien edellyttämää kykyä ja kapasiteettia?

• onko henkilöstön osaamisen kehittämisestä huolehdittu?

• millainen on työpaikan fyysinen ympäristö (melu, tärinä, ilmanvaihto, valaistus jne)?

• millainen on työpaikan psykososiaalinen ympäristö (häirintä, kiusaaminen jne)?

3. Vaikuttaminen

• onko yksittäisillä ihmisillä riittävästi sanavaltaa työnsä suorittamistapaan nähden?

• voiko töitä monipuolistaa siten, että henkilökunta voi käyttää taitojaan hyödyllisemmin?

4. Ihmissuhteet

• millaiset ovat työtovereiden keskinäiset sekä työtovereiden ja johtajien väliset suhteet?

• minkälaiset ovat esimiesten ja ylemmän johdon väliset suhteet?

• onko kiusaamisesta tai ahdistelusta näyttöä?

5. Muutos

• onko henkilökunta otettu mukaan muutostilanteiden valmisteluun?

• ovatko työntekijät huolissaan asemastaan työpaikalla?

6. Roolit

• kärsivätkö ihmiset rooliristiriidasta (ristiriitaiset vaatimukset) tai roolin epäselvyydestä?

7. Kannustaminen, koulutus ja yksilölliset tekijät

• perehdytetäänkö uutta ja toisiin tehtäviin siirrettyä henkilöstöä riittävästi?

• koetaanko kannustaminen ja johtaminen oikeudenmukaiseksi?

• saavatko työntekijät riittävästi sosiaalista tukea?

• vallitseeko työpaikalla toisten auttamisen periaate?

• huomioidaanko yksilölliset tarpeet työkuormassa?

• joustetaanko työn suhteen tilapäisesti yksityiselämän tarpeiden mukaan?

• onko työn ja muun elämän yhteensovittaminen huomioitu?

Lähde: Euroopan Työterveys- ja työturvallisuusvirasto